All-Risk Forsikringsbetingelser

Udvidet Garantiforlængelse og All Risk Forsikring
Forsikringsbetingelser ver. 1.0


1. Hvad er omfattet af forsikringen
Forsikringen dækker smartphones, tablets og laptops (forsikrede genstande), samt evt.
medfølgende tilbehør såfremt tilbehøret har en værdi på 300 DKK eller mere.
Forsikrede genstande fremgår af forsikringsbeviset eller købsfakturaen.


2. Dækningsperiode
Forsikringen dækker fra den forsikrede genstands leveringstidspunkt, og i 24 til 48
måneder frem, afhængigt af produkttypen.
Dækningsperioden for den aktuelle forsikring, fremgår af forsikringsbeviset eller
købsfakturaen.


3. Fortrydelse og opsigelse
Du har 14 dages fortrydelsesret for tegnet forsikring, med fuld returnering af betalt
præmie (såfremt der ikke har været nogen erstatningsudbetaling på forsikringen).
Herefter kan forsikringen til enhver tid opsiges med et varsel på 30 dage til udløbet af en
kalendermåned. Opsigelse sker til CIRBIT ApS på e-mail: info@cirbit.dk
Såfremt forsikringen opsiges før udløb af dækningsperioden, refunderes præmie for den
resterende periode.


4. Forsikringens omfang
Forsikringens omfang fremgår af forsikringsbeviset og kan omfatte dækningen
Garantiforlængelse beskrevet under punkt 3 A) og/eller All Risk beskrevet under 3 B)
under forudsætning af at det er angivet på forsikringsbeviset;
3 A) (Garantiforlængelse) elektriske eller mekaniske funktionsfejl og nedbrud på en
forsikret genstand, som gør en forsikret genstand uanvendelig eller medfører væsentlig
forringelse af dens funktion. Forsikringen træder i kraft efter udløb af den oprindeligt
medfølgende garantiperiode og løber i 12, 24 eller 36 måneder derefter, som angivet på
forsikringsbeviset.

3 B) (All Risk) hændelig, uforudset og udefrakommende skade på en forsikret genstand,
herunder tab, slag/stød eller skade som følge af væske eller fugt, som gør en forsikret
genstand uanvendelig eller medfører væsentlig forringelse af dens funktion.
Forsikringen gælder overalt i Verden undtagen i lande, der er omfattet af økonomiske
sanktioner, se policens pkt. 11, dog kan reparation eller ombytning af forsikrede genstand
udelukkende ske i Danmark.


5. Undtagelser
Forsikringen dækker ikke:
a) Tyveri og bortkomst af enhver art.
b) Tilbehør til en værdi af mindre end 300 DKK.
c) Skader som følge af brand.
d) Skade på forsikrede enhed før du har modtaget den (eks. i forbindelse med
levering).
e) Skader, som er dækket af fabriksgarantier, eller hvor forhandleren bærer ansvaret i
henhold til bestemmelserne i dansk forbrugerlovgivning.
f) Følgeskader på andre enheder end den forsikrede genstand, mistede data,
software eller lignende.
g) Tab eller skade, der direkte eller indirekte skyldes en virus.
h) Skader på den forsikrede genstand som er begået forsætligt, eller ved grov
uagtsomhed.
i) Skader som følge af fejlbetjening, eller som følge af at sælgers eller producentens
vejledning om genstandens brug ikke er fulgt.
j) Udvendig slitage og kosmetiske skader som eksempelvis ridser, pletter, blegning
som ikke hindrer genstanden i at fungere.
k) I tilfælde af skade der måtte opstå som følge af atomudslip, krig, krigslignende
tilstande, borgerkrig, terrorisme, revolution eller oprør eller som følge af indgreb
og konfiskation fra myndighederne, strejke, lockout eller blokade eller lignede.
l) Såfremt dækningen Garantiforlængelse under afsnit 3 A) eller All Risk under afsnit
3 B) ikke fremgår af forsikringsbeviset, vil denne dækning ikke være omfattet af
forsikringen.


6. Anmeldelse af skade
Skaden skal anmeldes hurtigst muligt efter den er opstået, og uden ugrundet ophold,
igennem CIRBIT ApS. Eller ved via mail til info@cirbit.dk


7. Hvordan dækker forsikringen?
Såfremt genstanden ikke kan repareres eller reparationsudgifterne overstiger
genstandens oprindelige købspris, erstattes genstanden med et tilsvarende produkt, så
vidt det er muligt af samme mærke, type og farve, og som minimum af samme kvalitet og
tekniske specifikationer. Enhver sådan erstatningsenhed, der leveres i henhold til denne
police, kan være enten ny eller istandsat.
Det bemærkes, at du kun kan få behandlet skader ved indlevering af den forsikrede
genstand i Danmark, og at forsikringsydelsen kun kan bestå i enten reparation af den
forsikrede enhed eller erstatning i form af en anden tilsvarende, ny eller istandsat enhed,
aldrig kontant betaling.
Vi dækker yderligere transportudgifter til og fra værksted se punkt a), b) og c).
a) Transportudgifter på større PC’er og iMac. Udgifter til at hente og bringe det skadede
produkt, når produktet befinder sig et af følgende steder: Jylland, Fyn, Sjælland,
Bornholm, Lolland-Falster og alle danske øer, der er brofaste med et af disse områder.
b) Box’n’Return på mindre produkter fx computer, mobiltelefon, smartwatch og tablet.
Udgifter til at sende det skadede produkt via betalt fragtlabel, når produktet befinder sig i
Danmark. Kontakt værkstedet for fremsendelse af fragtlabel.
c) Låneprodukt i reparationsperioden for fladskærme og computere stiller vi et
låneprodukt til rådighed i reparationsperioden – såfremt en låneenhed er tilgængelig.
Såfremt der skal betales selvrisiko i forbindelse med skaden, vil dette fremgå af din
købsfaktura.


8. Krav mod 3. mand
Såfremt sikrede kan gøre krav gældende mod 3. mand, indtræder CIRBIT ApS i sikredes
sted og kan gøre krav gældende mod 3. mand.


9. Klager
Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis
sikrede på anden vis er utilfreds med sagsbehandlingen, er der ret til at klage. Dette kan
ske ved at ringe eller skrive til CIRBIT.


10. Behandling af personlige oplysninger
”Personoplysninger” identificerer enkeltpersoner (f.eks. sikrede og sikredes
familiemedlemmer). Hvis sikrede giver personoplysninger om en anden enkeltperson,
skal sikrede (medmindre vi aftaler andet) informere enkeltpersonen om indholdet af
denne erklæring og vores persondatapolitik og indhente deres tilladelse (hvis det er
muligt) til deling af deres personoplysninger med os.
De typer af personoplysninger, som vi kan indsamle, og hvorfor – Afhængigt af vores
forhold til sikrede kan indsamlede personoplysninger omfatte: kontaktoplysninger,
finansielle oplysninger og kontooplysninger, kreditreference- og kreditscoreoplysninger,
følsomme oplysninger om helbred eller sygdomme (indsamlet med sikredes samtykke,
hvor påkrævet ved gældende lov) samt andre personoplysninger givet af sikrede eller
som vi indhenter i forbindelse med vores forhold til sikrede. Personoplysninger kan
bruges til følgende formål:
• Forsikringsadministration, f.eks. kommunikation, håndtering af skader og betaling.
• Vurderinger og beslutninger om ydelse af forsikring og forsikringsvilkår samt
afvikling af krav.
• Assistance og rådgivning om helbreds- og rejseforhold.
• Styring af vores forretningsaktiviteter og IT-infrastruktur.
• Forebyggelse, opdagelse og undersøgelse af kriminalitet, f.eks. svig og
hvidvaskning af penge.
• Etablering og forsvar af juridiske rettigheder.
• Overholdelse af lovkrav (herunder overholdelse af love og forskrifter uden for dit
bopælsland).
• Optagelse og kontrol af telefonopkald til kvalitets-, uddannelses- og
sikkerhedsformål.
• Markedsføring, markedsundersøgelse og analyse.
Deling af personoplysninger – Til ovenstående formål kan personoplysninger deles med
vores koncernselskaber og tredjeparter (såsom mæglere og andre
forsikringsdistributionsparter, forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber,
kreditreferencebureauer, sundhedspersonale og andre tjenesteudbydere).
Personoplysninger deles med andre tredjeparter (herunder offentlige myndigheder), hvis
det kræves i henhold til love eller forskrifter. Personoplysninger kan deles med
(potentielle) købere og overføres ved salg af vores virksomhed eller overførsel af
forretningsaktiver.
International overførsel – På grund af vores virksomheds globale karakter kan
personoplysninger overføres til parter i andre lande (herunder USA, Kina, Mexico
Malaysia, Filippinerne, Bermuda og andre lande, der muligvis har en
databeskyttelsesregulering, der er forskellig fra den, der findes i sikredes bopælsland). Når
vi foretager disse overførsler, vil vi tage skridt for at sikre, at sikredes personoplysninger
beskyttes tilstrækkeligt og overføres i overensstemmelse med kravene i persondataloven.
Yderligere oplysninger om internationale overførsler er angivet i vores persondatapolitik
(se nedenfor).
Sikkerhed af personoplysninger – Relevante tekniske og fysiske
sikkerhedsforanstaltninger anvendes for at holde sikredes personoplysninger sikre. Når vi
leverer personoplysninger til en tredjepart (herunder vores tjenesteudbydere) eller beder
en tredjepart til at indsamle personoplysninger på vores vegne, udvælges tredjeparten
nøje og påkræves at anvende passende sikkerhedsforanstaltninger.
Sikredes rettigheder – Sikrede har en række rettigheder i henhold til
persondatabeskyttelseslovgivningen i forbindelse med vores brug af personoplysninger.
Disse rettigheder gælder muligvis kun under visse omstændigheder og er underlagt visse
undtagelser. Disse rettigheder kan omfatte adgang til dine personoplysninger, ret til at få
korrigeret urigtige oplysninger, ret til at få slettet oplysninger eller indstille vores brug af
oplysninger. Disse rettigheder kan også omfatte adgang til at overføre sikredes
oplysninger til en anden organisation, ret til at gøre indsigelse mod vores brug af sikredes
personoplysninger, ret til at anmode om, at visse automatiserede beslutninger, som vi
tager, har menneskelig involvering, ret til at trække samtykke tilbage og ret til at klage til
Datatilsynet. Yderligere oplysninger om sikredes rettigheder, og hvordan sikrede kan
udøve dem, er beskrevet fuldt ud i vores persondatapolitik (se nedenfor).


11. Lovvalg
Forsikringen er underlagt dansk ret.


12. Sanktionerede lande og personer
Forsikringsselskabet er ikke forpligtet til at yde dækning eller gennemføre udbetalinger,
hvis dette er en overtrædelse af sanktionslovgivning eller -regler som kan medføre at
Forsikringsselskabet, Forsikringsselskabets moderselskab eller andre kontrollerende
enheder kan blive straffet under en sådan lovgivning eller sådanne regler.

Butikker

Odense City

Mageløs 10, 5000 Odense C

Åbningstider:

Mandag – Tirsdag: Lukket(Support åbent)

Onsdag – Fredag: 10.00 – 18.00

Lørdag: 10.00 - 15.00

Søndag og helligdage: Lukket

Aabenraa City

Ramsherred 29B, 6200 Aabenraa

Åbningstider:

Mandag – Fredag: 10.00 – 17.30

Lørdag: 10.00 - 15.00

Søndag og helligdage: Lukket

Kontakt os

Har du spørgsmål?

+45 60 52 88 26 info@cirbit.dk

Erhverv

Erhverv
1 of 1